Kozmikus tudatosság
Kozmikus tudatosság
Az Ötödik Dimenziós Tudat
Az ötödik dimenziós tudat a hosszúság, szélesség, magasság, idő, és a szellem ...
Negyedik Dimenziós Tudat
Negyedik dimenziós tudat a pont, hosszúság, szélesség, magasság, térfogat és az ...
A Harmadik Dimenziós Tudat
Harmadik dimenziós tudat a pont, vonal, hosszúság, szélesség, magasság, és a ...
Az első és második dimenziós tudat
ELSŐ DIMENZIÓS TUDAT Az első dimenziós tudat a pont tudatossága. A tudat, ami ...
Számos dimenzió világa
Az univerzum egészében a létezés végtelen számú szintjét vagy „dimenzióját" ...
Földünk tudata
Miután az ásványnak is van tudata, ebből kifolyólag a Földünk is egy tudatos ...
Multidimenzionális Tudat
A teremtés egésze mozgó, hullámzó, vibráló energia. A Szellem, a Forrás ...
Szakrális geometria
Szakrális geometria
Az élet virága
A "Élet virága" megtalálható minden nagyobb világvallásban. A teremtés mintái ...
Az élet szent geometriája
Az Univerzumot a gondolat teremtette, mely a fizikai valóságban manifesztálódik ...
Az Egy törvénye és a Teremtés
"Kezdetben teremté Isten az eget és a földet. A föld pedig kietlen és puszta ...
A „Sárkányvíz” létezik?
A Sárkányvíz azaz a T-uránia víz különös adottságairól lenne szó ebben az ...
Miért szakrális a geometria?
„Ahogy a számok szentek voltak a püthagoreusok számára, ugyanígy az ókori ...
A mayák bölcsessége
A mayák bölcsessége
Hunab Ku, avagy a Maya Kozmológia
Valahol mélyen a Tejút közepében van egy Fekete Lyuk, amit a tudósok ...
A Maya naptár ciklusai
A maya naptár a természetesen előforduló energia-ciklusokon alapul és szoros ...
Az idő fogalma a mayák szerint
A mayák az Idő végének nevezik, amiben élünk. Ez a mayák szerint 2007 október ...
Kozmológia
Kozmológia
Az idő természetes ciklusai
Vegyünk egy kis pillantást az idő természetes ciklusaira: a Föld egy nap ...
A kozmológia története dióhéjban
Amióta ember az ember, próbálja megfejteni a körülötte lévő világot. Mítoszok, ...
A Foton öv
1961-ben fedezték fel műholdak segítségével, hogy a Plejádok körül valami ...
A Ciklusok
A körforgás életünk minden szintjén megfigyelhető. Néhány ciklus periódusa ...
Rezgések és energia
A világegyetemben minden energia. A tudomány megmagyarázza, hogy minden ...
Miként fenn, úgy alant
Ahogy a nagy hermetikus axióma mondja:   "Miként belül, úgy kívül, ...

Cikkek a következő címkével: szférák

Az élet virága

A "Élet virága" megtalálható minden nagyobb világvallásban. A teremtés mintái alkotják, ahogy kiemelkedtek a Nagy Ürességből. Minden a teremtő gondolatából teremtődött.
Az Élet Magjának a teremtése után ugyanannak az örvénynek a mozgása folytatódott miközben létrehozta a következő szerkezetet, amit az Élet Tojásának ismerünk.

fol

This structure forms the basis for music, as the distances between the spheres is identical to the distances between the tones and the half tones in music.Ez a szerkezet az alkotja a zene alapjait, ahogy a szférák közötti távolság megegyezik a hangok és félhangok közötti távolsággal a zenében. It is also identical to the cellular structure of the third embryonic division (The first cell divides into two cells, then to four cells then to eight). Szintén  azonos a harmadik embrionális sejtosztódási szakasz sejtszerkezetével (Az első cella két sejtre oszlik, aztán négy sejtre, majd nyolcra). Thus this same structure as it is further developed, creates the human body and all of the energy systems including the ones used to create the Merkaba . If we continue creating more and more spheres we will end up with the structure called the Flower of Life. Ahogy ugyanez a struktúra tovább fejlődik, megteremti az emberi testet és a teljes energetikai  rendszert, beleértve azt is, amely, a Merkaba-t hozza létre. Ha folyatatjuk ezt a szerkezetet, akkor eljutunk az úgynevezett Élet Virágához.

The flower of life holds a secret symbol created by drawing 13 circles out of the Flower of Life. Az élet virága egy titkos szimbólumot hordoz, amely úgy jön létre, ha 13 kört rajzolunk az Élet virága köré.
By doing this, one can discover the most important and sacred pattern in the universe. Ezáltal fedezhetjük fel a legfontosabb és legszentebb mintát az univerzumban. This is the source of all that exists; it's called the Fruit of Life . Ez a forrása minden létezőnek, mely szimólumot az Élet Gyümölcsének neveznek. It contains 13 informational systems.13 információs rendszerert tartalmaz. Each one explains another aspect of reality. Mindegyik a valóság egy másik aspektusát magyarázza. Thus these systems are able to give us access to everything ranging from the human body to the galaxies. Így ezek a rendszerek képesek hozzáférést biztosítani számunkra mindenhez, kezdve az emberi testtől a galaxisokig. In the first system, for example, it's possible to create any molecular structure and any living cellular structure that exists in the universe. Például az első rendszerben lehetséges olyan molekuláris szerkezetet teremteni és bármelyik élő sejt felépítését, ahogy az univerzumban létezik. In short every living creature.Egyszóval minden élő teremtményét.

The most common form of the "Flower of Life" is hexagonal pattern (where the center of each circle is on the circumference of six surrounding circles of the same diameter), made up of 19 complete circles and 36 partial circular arcs, enclosed by a large circle. Az élet virága leggyakoribb formája a hatszögletű minta (ahol minden egyes kör a középpontja a kerülete a környező hat azonos átmérőjű körnek) melyet 19 teljes és 36 részleges körív alkotja, amit egy nagy kör határol.

The "Seed of Life" is formed from seven circles being placed with sixfold symmetry, forming a pattern of circles and lenses, which acts as a basic component of the Flower of Life's design. Az "Élet Magja" hét körből áll, alatt elhelyezett hatszoros szimmetriát, amely egy minta körökben és lencsék, amely az egyik alapvető összetevője az Élet Virágának mintázata..

Ozirisz templomában Abüdoszban található a legrégebbi példa erre. it is carved in granite and may possibly represent the Eye of Ra a symbol of the authority of the pharaoh.Faragott gránitból van és valószínűleg Ra szemét képviseli, a fáraó fennhatóságának szimbóluma.

Other examples can be found in Phoenician, Assyrian, Indian, Asian, Middle Eastern, and medieval art.Más példák találhatók föníciai, asszír, indiai, ázsiai, közel-keleti és a középkori művészetekben.

Élet Virága - TörökországÉlet Virága - Amistar, India


 1.kép - Élet Virága- Törökország

2. kép - Élet Virága - Amistar, India